قزوین شهرصنعتی البرز میدان آرامهر
028-32236030

20 پیشنهاد جالب از آرامهر برای خانه ماندن

گردشگری آنلاین

اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ زﻧﺠﯿﺮ ٔه اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺮوﻧﺎ #درﺧﺎﻧﻪﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و #ﺳﻔﺮ_ﻧﺮوﯾﻢ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺗﻌﺪادی از دﯾﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮزهﻫﺎی ﺟﻬﺎن دﯾﺪن ﮐﻨﯿﻢ.

اﮔﺮ ﻫﺪﺳت واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی (VR) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺗﺠﺮﺑه ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺳﻪﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ و ﻣﻮزهﻫﺎ ﺑﻌﻀﺎ دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از دﯾﺪار ﺣﻀﻮریﺷﺎن ﻧﺪارد.

اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻫﺪﺳﺖ VR ﻧﺪارﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ 360 درﺟﻪای ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﻮزهﻫﺎ ﺑﺪون ﯾﮏ رﯾﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺠﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و از ﭘﺮﺳﻪزﻧﯽ در آنﻫﺎ و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ ﺟﻬﺎن ﻟﺬت و ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺪست vr هم خانه شیمیایی ام با گردشگری مجازی سه بعدی در گوگل مپ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم واﻗﻌﺎ ﻫﯿﺠﺎنزده ام ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ روزی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺮدش در زﻣﯿﻦ ﺑﻮدم، از ﻗﻠﻪ اورﺳﺖ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی وﻧﯿﺰ و آﺑﺸﺎر ﯾﻮﺳﻤﯿﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام و ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس.

ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﯽاﻻرض ﻣﯽﮐﻨﯽ. ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺮ زﻣﺎن، ﻫﺮ ﺟﺎی زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﻗﺪم ﻣﯽزﻧﯽ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺣﻀﻮری (ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺼﺮی ﺑﻬﺘﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی در ﮔﻮﮔﻞاﻧﺪ) ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽروی.

مجموعه فرهنگ و هنرِ گوگل امکان دیدار مجازی از 500 موزه جهان را فراهم کرده است:

https://artsandculture.google.com/partner?hl=en

از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ 500 ﻣﻮزه ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ده ﻣﻮزه ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ (ﺷﺨﺼﺎ ۳ ﻣﻮزه آﺧﺮ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم و در ﮔﺮدﺷﮕﺮی آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ﻟﺬت زﯾﺎدی از ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮدم 🙁

🔹ﻣﻮزه ٔ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻟﻨﺪن (Museum British):

https://britishmuseum.withgoogle.com/

🔹 ﻣﻮزه ٔ Rijksmuseum در آﻣﺴﺘﺮدام:

https://urlzs.com/sNGBF

🔹 ﻣﻮزه ٔ ﻣﻮﻣﺎ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک:

https://urlzs.com/pcKsp

🔹 ﻣﻮزه ٔ ونﮔﻮگ در آﻣﺴﺘﺮدام:

https://urlzs.com/Q84pm

🔹 ﮔﺎﻟﺮی اوﻓﯿﺰی در ﻓﻠﻮراﻧﺲ:

https://urlzs.com/gt2tm

🔹 ﻣﻮزه ٔ ﻣﺘﺮوﭘﻮﻟﯿﺘﻦ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک:

https://urlzs.com/kEMeh

🔹 ﮔﺎﻟﺮی ﻣﻠﯽ در ﻟﻨﺪن:

https://urlzs.com/Mc4MQ

🔹 ﻣﻮزه ٔ Belvedere در وﯾﻦ:

https://urlzs.com/grYqK

🔹 ﻣﻮزه ٔ Leopold در وﯾﻦ:

https://urlzs.com/CPrNr

🔹 ﻣﻮزه ٔ ﻣﺎﻧﭻ در اوﺳﻠﻮ:

https://urlzs.com/r8S6B

 

🔴 ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮدی:

ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ:

 

🔹 قله اورﺳﺖ – ﻧﭙﺎل:

https://urlzs.com/uzexy

🔹 ﮔﺮﻧﺪ ﮐﻨﯿﻮن – آﻣﺮﯾﮑﺎ:

https://cutt.ly/ztghbNJ

🔹 ﺳﺎﺣﻞ ﮐﺎﻫﺎﻻ – ﻫﺎواﯾﯽ:

https://urlzs.com/83kW5

🔹 ﺟﻨﮕﻞ آﻣﺎزون:

https://urlzs.com/r6H21

🔴 ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﻨﺎ:

ﻣﺜﻼ:


🔹 داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد – ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ:

https://urlzs.com/uxc6X

🔹 ﺗﺎج ﻣﺤﻞ – ﻫﻨﺪ:

https://cutt.ly/1tghFX

🔹 ﻗﺼﺮ ورﺳﺎی – ﻓﺮاﻧﺴﻪ:

https://urlzs.com/HZs1N

🔹 ﮐﻮﻟﻮﺳﯿﻮم – رم:

https://cutt.ly/ctghIIA

🔹 ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ – آﻣﺮﯾﮑﺎ:

https://urlzs.com/zuPW3

🔹 اﺳﺘﻮﻧﻬﻨﺞ – وﯾﻠﺘﺸﺎیر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ:

https://urlzs.com/ZA4zq

اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻢ راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺠﺎزی راﯾﮕﺎن در دﯾﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﮐﺮ ٔه زﻣﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ:

http://www.googlesightseeing.com/

در ﺧﻮد ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﺮﯾﺖوﯾﻮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ، ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ در دهﻫﺎ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ و اﻣﮑﺎن ﭼﺮﺧﺶ 360 درﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن راﯾﮕﺎن آﻧﻼﯾﻦاﻧﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:

https://www.google.com/streetview/

توسط : ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻼﺋﯽﭘﻮر – ﻧﻮروز 1399

20 پیشنهاد جالب از آرامهر برای خانه ماندن در روزهایی که کرونا میهمان ناخوانده است
مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *