قزوین شهرصنعتی البرز میدان آرامهر
028-32236030

20 پیشنهاد جالب از آرامهر برای خانه ماندن

گردشگری آنلاین

اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ زﻧﺠﯿﺮ ٔه اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺮوﻧﺎ #درﺧﺎﻧﻪﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و #ﺳﻔﺮ_ﻧﺮوﯾﻢ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺗﻌﺪادی از دﯾﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮزهﻫﺎی ﺟﻬﺎن دﯾﺪن ﮐﻨﯿﻢ.

اﮔﺮ ﻫﺪﺳت واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی (VR) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺗﺠﺮﺑه ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺳﻪﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ و ﻣﻮزهﻫﺎ ﺑﻌﻀﺎ دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از دﯾﺪار ﺣﻀﻮریﺷﺎن ﻧﺪارد.

اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻫﺪﺳﺖ VR ﻧﺪارﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ 360 درﺟﻪای ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﻮزهﻫﺎ ﺑﺪون ﯾﮏ رﯾﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺠﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و از ﭘﺮﺳﻪزﻧﯽ در آنﻫﺎ و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ ﺟﻬﺎن ﻟﺬت و ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺪست vr هم خانه شیمیایی ام با گردشگری مجازی سه بعدی در گوگل مپ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم واﻗﻌﺎ ﻫﯿﺠﺎنزده ام ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ روزی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺎل ﮔﺮدش در زﻣﯿﻦ ﺑﻮدم، از ﻗﻠﻪ اورﺳﺖ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی وﻧﯿﺰ و آﺑﺸﺎر ﯾﻮﺳﻤﯿﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام و ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس.

ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﯽاﻻرض ﻣﯽﮐﻨﯽ. ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺮ زﻣﺎن، ﻫﺮ ﺟﺎی زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﻗﺪم ﻣﯽزﻧﯽ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺣﻀﻮری (ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺼﺮی ﺑﻬﺘﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی در ﮔﻮﮔﻞاﻧﺪ) ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽروی.

مجموعه فرهنگ و هنرِ گوگل امکان دیدار مجازی از 500 موزه جهان را فراهم کرده است:

https://artsandculture.google.com/partner?hl=en

از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ 500 ﻣﻮزه ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ده ﻣﻮزه ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ (ﺷﺨﺼﺎ ۳ ﻣﻮزه آﺧﺮ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم و در ﮔﺮدﺷﮕﺮی آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ﻟﺬت زﯾﺎدی از ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮدم 🙁

🔹ﻣﻮزه ٔ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻟﻨﺪن (Museum British):

https://britishmuseum.withgoogle.com/

🔹 ﻣﻮزه ٔ Rijksmuseum در آﻣﺴﺘﺮدام:

https://urlzs.com/sNGBF

🔹 ﻣﻮزه ٔ ﻣﻮﻣﺎ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک:

https://urlzs.com/pcKsp

🔹 ﻣﻮزه ٔ ونﮔﻮگ در آﻣﺴﺘﺮدام:

https://urlzs.com/Q84pm

🔹 ﮔﺎﻟﺮی اوﻓﯿﺰی در ﻓﻠﻮراﻧﺲ:

https://urlzs.com/gt2tm

🔹 ﻣﻮزه ٔ ﻣﺘﺮوﭘﻮﻟﯿﺘﻦ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک:

https://urlzs.com/kEMeh

🔹 ﮔﺎﻟﺮی ﻣﻠﯽ در ﻟﻨﺪن:

https://urlzs.com/Mc4MQ

🔹 ﻣﻮزه ٔ Belvedere در وﯾﻦ:

https://urlzs.com/grYqK

🔹 ﻣﻮزه ٔ Leopold در وﯾﻦ:

https://urlzs.com/CPrNr

🔹 ﻣﻮزه ٔ ﻣﺎﻧﭻ در اوﺳﻠﻮ:

https://urlzs.com/r8S6B

 

🔴 ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮدی:

ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ:

 

🔹 قله اورﺳﺖ – ﻧﭙﺎل:

https://urlzs.com/uzexy

🔹 ﮔﺮﻧﺪ ﮐﻨﯿﻮن – آﻣﺮﯾﮑﺎ:

https://cutt.ly/ztghbNJ

🔹 ﺳﺎﺣﻞ ﮐﺎﻫﺎﻻ – ﻫﺎواﯾﯽ:

https://urlzs.com/83kW5

🔹 ﺟﻨﮕﻞ آﻣﺎزون:

https://urlzs.com/r6H21

🔴 ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﻨﺎ:

ﻣﺜﻼ:


🔹 داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد – ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ:

https://urlzs.com/uxc6X

🔹 ﺗﺎج ﻣﺤﻞ – ﻫﻨﺪ:

https://cutt.ly/1tghFX

🔹 ﻗﺼﺮ ورﺳﺎی – ﻓﺮاﻧﺴﻪ:

https://urlzs.com/HZs1N

🔹 ﮐﻮﻟﻮﺳﯿﻮم – رم:

https://cutt.ly/ctghIIA

🔹 ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ – آﻣﺮﯾﮑﺎ:

https://urlzs.com/zuPW3

🔹 اﺳﺘﻮﻧﻬﻨﺞ – وﯾﻠﺘﺸﺎیر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ:

https://urlzs.com/ZA4zq

اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻢ راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺠﺎزی راﯾﮕﺎن در دﯾﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﮐﺮ ٔه زﻣﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ:

http://www.googlesightseeing.com/

در ﺧﻮد ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﺮﯾﺖوﯾﻮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ، ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ در دهﻫﺎ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ و اﻣﮑﺎن ﭼﺮﺧﺶ 360 درﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن راﯾﮕﺎن آﻧﻼﯾﻦاﻧﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:

https://www.google.com/streetview/

توسط : ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻼﺋﯽﭘﻮر – ﻧﻮروز 1399

20 پیشنهاد جالب از آرامهر برای خانه ماندن در روزهایی که کرونا میهمان ناخوانده است
مقالات مرتبط
پاسخ دهید